ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA OFERT

GMINNY DOM KULTURY I SPORTU W OSTASZEWIE

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA POD NAZWĄ

WYWÓZ NIECZYSTOŚCI PŁYNNYCH

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

 

Usługa wywozu nieczystości płynnych z następujących obiektów:

– Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie, ul. Kościuszki 34, 82-112 Ostaszewo;

– Świetlicy Wiejskiej w Jezierniku, Jeziernik 10;

– Świetlicy Wiejskiej w Nowej Kościelnicy, Nowa Kościelnica 42;

– Świetlicy Wiejskiej w Gniazdowie, Gniazdowo 4

-Świetlicy Wiejskiej w Palczewie, Palczewo 38

 1. Wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.
 2. Przy wyborze oferty do wykonania, zamawiający będzie kierował się następującym kryterium:

Cena – 100%

 

 1. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć : formularz oferty wg załączonego wzoru – zał. nr 1 do zapytania ofertowego
 2. Sposób obliczenia ceny w składanej ofercie:

Cena powinna zawierać:

 

1) Wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia,

2) obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,

3) cena podana przez wykonawcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres trwania umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w tym okresie.

 

 1. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą oraz spełniającą wszystkie wymagane warunki.
 2. Opis sposobu przygotowania oferty:

1) należy ją złożyć w zamkniętej kopercie na adres: Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie, ul. Kościuszki 34, 82-112 Ostaszewo, z dopiskiem: oferta – wywóz nieczystości płynnych.

2) cena podana w złożonej ofercie powinna być zapisana cyfrowo i słownie. Oferta winna być sporządzona w języku polskim i musi obejmować całość zamówienia.

 

 1. Miejsce i termin złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 29.01.2019 r. do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego.

Oferta otrzymana przez zamawiającego po terminie podanym wyżej zostanie wykluczona.

 

 1. Miejsce i termin otwarcia oferty:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.01.2019 r. o godz. 10.15, w siedzibie zamawiającego.

 

 1. Osobą uprawnioną do kontaktów z wykonawcami jest: Monika Zadrożna

Monika Zadrożna – dyrektor Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

…………………………………….                                                 załącznik do zapytania ofertowego

…………………………………….

…………………………………….

(nazwa, adres wykonawcy)

 

OFERTA

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty na zadanie pn.:

Wywóz nieczystości płynnych

 

 1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia, za kwotę w wysokości za 1 m3 nieczystości:

– w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

cena brutto: ……………………. zł, (słownie: …………………………………);

– w świetlicy wiejskiej w Jezierniku

cena brutto: ………………….. . zł, (słownie: ………………………………… );

– w świetlicy wiejskiej w Nowej Kościelnicy

cena brutto: ………………….. . zł, (słownie: ………………………………… );

– w świetlicy wiejskiej w Gniazdowie

cena brutto: ………………….. . zł, (słownie: ………………………………… );

– w świetlicy wiejskiej w Palczewie

cena brutto: ………………….. . zł, (słownie: ………………………………… );

 1. Oferuję wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia, zgodnie z wymogami opisu przedmiotu zamówienia.
 2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.

 

 

…………………………………………………………….

(data, podpis i pieczęć wykonawcy)

 

 

 

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 

Zawarta w dniu 01.02.2019 r. w Ostaszewie pomiędzy:

Gminnym Domem Kultury i Sportu w Ostaszewie, adres: ul. Kościuszki 34, 82-112 Ostaszewo, NIP: 579 19 98 309, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Monikę Zadrożną – Dyrektora

a

……………………………………………………………………………………………….

 • 1

PRZEDMIOT UMOWY

 1. Wykonawca zobowiązuje się do odbierania od Zamawiającego nieczystości płynnych – z nieruchomości: Gminny Dom Kultury i Sportu w Ostaszewie – Kościuszki 34, 82-112 Ostaszewo; świetlica wiejska w Jezierniku – Jeziernik 10; świetlica wiejska w Nowej Kościelnicy – Nowa Kościelnica 42; świetlica wiejska w Gniazdowie – Gniazdowo 4; świetlica wiejska w Palczewie – Palczewo 38 – nie dopuszczając do zanieczyszczenia środowiska.
 2. Wykonawca wywiezione nieczystości płynne będzie dostarczał do utylizacji w oczyszczalni ścieków.
 • 2

CZAS TRWANIA UMOWY

 1. Umowa zawarta zostaje na czas od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2020 r.
 • 3

SPOSÓB REALIZACJI USŁUGI

 1. Wykonawca będzie odbierał nieczystości płynne w terminie telefonicznie uzgodnionym z Zamawiającym.
 2. Ze strony Zamawiającego realizację Umowy nadzorował będzie:

Monika Zadrożna – dyrektor GDKiS w Ostaszewie

 1. Ze strony Wykonawcy realizację Umowy nadzorował będzie:

………………………………………………………………….

 

 

 

 

 • 4

WYNAGRODZENIE ORAZ WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalane będzie na podstawie rzeczywistej ilości m 3 odbieranych nieczystości płynnych.
 2. Za odbiór każdego 1 m 3 Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w wysokości:

– w Gminnym Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

cena brutto:

– w świetlicy wiejskiej w Jezierniku

cena brutto:

– w świetlicy wiejskiej w Nowej Kościelnicy

cena brutto:

– w świetlicy wiejskiej w Gniazdowie

cena brutto:

– w świetlicy wiejskiej w Palczewie

cena brutto:

 1. Wynagrodzenie będzie płatne przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze bądź rachunku – w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury bądź rachunku.
 • 5

WYPOWIEDZENIE UMOWY

Każda ze stron ma prawo wypowiedzieć niniejszą umowę w terminie trzech miesięcy z podaniem przyczyny jej rozwiązania.

 • 6

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.
 2. Spory mogące wynikać z realizacji Umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
 3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

 

ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA

Lubisz to? Udostępnij!
Facebook
Facebook
Instagram
Twitter
Google+
https://gdkisostaszewo.pl/zapraszamy-do-zlozenia-ofert/
Follow by Email
RSS
Posted in Uncategorized.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *